Testek Facebook Testek

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Na tomto mieste by sme Vám radi vysvetlili akým spôsobom a za akými účelmi spracúvame Vaše osobné údaje a aké máte práva a možnosti v tejto oblasti.

Právna úprava spracúvania osobných údajov vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je zodpovedný za Vaše osobné údaje?

Spoločnosť TESTEK, a.s. so sídlom Vajnorská 137, 831 04, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 914 114, je zodpovedným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Na aké účely používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame na tieto účely (ďalej “Povolené účely”):

 • Výkon práv a povinností technickej služby technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných právnych predpisov
 • Využívanie aplikácie TESTEK expert a jej funkcií, čím sa rozumie spracúvanie Vašich osobných  údajov pri vykonávaní merania prostredníctvom aplikácie TESTEK expert a uchovávaní vykonaných meraní;
 • Organizácia seminárov a školení; to znamená najmä riadne plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z postavenia organizátora podujatia, teda registrácia a prezencia účastníkov, usporiadateľské zabezpečenie podujatia, komunikácia s účastníkmi a vedenie príslušnej evidencie a administratívy;
 • Zmluvná a účtovná agenda; to znamená evidenciu zmluvných vzťahov, k tomu prislúchajúcej dokumentácie a vedenie účtovných dokladov;
 • Bezpečnostné účely zahrňujúce údržbu a ochranu nášho vlastníctva, zabezpečenie integrity a ochrany a kontrolovaný prístup k našim budovám, zariadeniam, IT a komunikačným systémom, platformám a zabezpečeným webovým stránkam a iným systémom alebo zariadeniam (vrátane kamerového monitorovania alebo iného monitorovania);
 • Užívateľské konto, čo zahŕňa spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s vytvorením Vášho užívateľského konta v rámci informačných systémov a jeho ďalšieho používania a prevádzky;
 • Uplatnenie práv a nárokov, čo zahŕňa spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu uplatnenia práv a nárokov a to aj v súdnom alebo administratívnom konaní a tiež účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci.

Vaše osobné údaje spracúvame s ohľadom na vyššie uvedené Povolené účely na uvedených právnych základoch:

 1. Plnenie zmluvy, ktorú uzatvárate s našou spoločnosťou;
 2. Plnenie našich zákonných povinností;
 3. Oprávnené záujmy, pričom tieto záujmy neprevyšujú tie Vaše alebo nezasahujú neprimeraným spôsobom do Vašich práv.
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, s tým, že toto odvolanie nemá spätnú platnosť, t.j. odvolanie súhlasu neovplyvňuje platnosť spracovania údajov, ktoré bolo uskutočnené pred jeho odvolaním.

Pri spracúvaní osobných údajov sa nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aké osobné údaje zbierame?

V súvislosti s vyššie spomenutými Povolenými účelmi spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • Identifikačné údaje (ako sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia);
 • Kontaktné údaje (ako je telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, korešpondenčná adresa);
 • Autentifikačné údaje (ako sú údaje pridelené za účelom prístupu do informačných systémov)
 • Zmluvné údaje (ako sú údaje generované počas životného cyklu zmluvy, vrátane údajov o neplnení záväzkov);
 • Fotografie a kamerové záznamy (najmä fotografie a kamerové záznamy vyhotovené počas výkonu technickej kontroly).

Ako zbierame osobné údaje?

Vaše osobné údaje zbierame priamo od Vás počas Vašej interakcie s nami.

V niektorých prípadoch získavame údaje o Vás aj od tretích osôb, ako napríklad od Vašich zamestnávateľov, prípadne iných štátnych a verejných orgánov.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím využívame fyzické, elektronické a procedurálne bezpečnostné opatrenia, ktoré zodpovedajú technickému stavu a právnym požiadavkám na ochranu osobných údajov. Tieto bezpečnostné opatrenia zahrňujú implementáciu špecifických technológií a procedúr vytvorených na ochranu Vášho súkromia. Zaväzujeme sa po celý čas striktne dodržiavať zákony a nariadenia súvisiace s dôvernosťou a bezpečnosťou osobných údajov.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

V závislosti od Povolených účelov spracúvania osobných údajov môžeme Vaše údaje sprístupňovať a poskytovať:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci;
 • orgánom činným v trestnom konaní;
 • našim zmluvným partnerom.

Vaše osobné údaje však sprístupňujeme len v nevyhnutnom rozsahu a v podobe nutnej k dosiahnutiu Povolených účelov.

Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nebudú spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej “tretie krajiny”) a naša spoločnosť nezamýšľa preniesť tieto údaje do tretej krajiny. 

Aké sú Vaše práva na ochranu osobných údajov?

Z tohto, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať.

Za podmienok ustanovených príslušnými právnymi predpismi máte:

Právo na prístup k Vašim osobným údajom, teda máte právo získať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje. V prípade, ak ich spracúvame, môžete žiadať informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli vaše údaje oznámené, plánovaných dobách uchovávania, pôvode vašich údajov, ak neboli zhromaždené priamo od vás;

Právo na opravu Vašich osobných údajov, v prípade ak sú spracúvané osobné údaje nesprávne, prípadne môžete požadovať ich doplnenie s ohľadom na účel ich spracúvania, ak sú tieto údaje neúplné;

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak:

 1. už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak:

 1. namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť ich správnosť,
 2. spracúvanie je protizákonné, avšak namiesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania,
 3. už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale tie sú potrebné pre Vaše účely týkajúce sa uplatnenia právneho nároku,
 4. namietate ich spracúvanie a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami;

Právo na prenosnosť osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, ktoré sa Vás týkajú a ktoré uchovávame, k Vami zvolenému inému prevádzkovateľovi

Právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Bližšie informácie týkajúce sa Vašich práv nájdete v článkoch 15 až 22 Nariadenia. 

V prípade, že máte záujem podať jednu z vyššie uvedených žiadosti, kontaktujte na nás na adresách uvedených nižšie, pričom uveďte svoje identifikačné údaje ako je meno a priezvisko. Za účelom  ochrany Vašich osobných údajov a zabráneniu neoprávnenému prístupu k údajom môžeme požadovať aj ďalšie identifikačné údaje na overenie totožnosti.

V prípade, že máte obavy ohľadom spracovania Vašich údajov, môžete nás kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených nižšie. Vašu záležitosť prešetríme a ak nebudete spokojný s našou odpoveďou alebo máte zato, že sme Vaše osobné údaje nespracovávali v súlade s platnými zákonmi, máte právo podať sťažnosť na príslušný orgán, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ste povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje?

Osobné údaje nám v zásade poskytujete dobrovoľne. V určitých prípadoch je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné pre účely plnenia zákonnej povinnosti alebo pre účely uzatvorenia zmluvy s našou spoločnosťou. Ak nám v týchto prípadoch neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme schopní Vám riadne poskytovať služby a plniť podmienky vyplývajúce z príslušného právneho predpisu alebo zmluvy, vybaviť Váš podnet alebo poskytnúť Vám informácie o našich produktoch a službách.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi, našim registratúrnym plánom, zmluvou, či po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

V osobitných prípadoch môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj mimo tu uvedených lehôt, napr. z dôvodu súdnych alebo administratívnych konaní alebo v prípadoch ustanovených príslušným právnym predpisom. V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Aktualizácia informácie o ochrane osobných údajov

Tieto informácie týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov boli naposledy aktualizované v júni 2023. Vyhradzujeme si právo na ich aktualizáciu a zmenu s cieľom reflektovať a meniť spôsob, akým spracovávame Vaše osobné údaje alebo z dôvodu zmeny právnej úpravy. Každá upravená verzia bude dostupná alebo zverejnená na Vám prístupných miestach.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade, že budete mať akákoľvek otázky ohľadom Vašich práv alebo budete mať iné požiadavky súvisiace s Vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás prosím na uvedených kontaktných údajoch:

TESTEK, a.s., P.O.BOX 42, 820 17 BRATISLAVA 217 - Len pre doručovanie písomností a pošty

e-mail:    testek@testek.sk

Tel.:    +421 2 546 51 311

Kontaktný formulár