Testek Facebook Testek
Pripomienkové konanie novelizácie vyhlášky o odmenách znalcov05.09.2023 PRIPOMIENKOVÉ KONANIE NOVELIZÁCIE VYHLÁŠKY O ODMENÁCH ZNALCOV

Na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/525 možno nájsť návrh na zmenu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov. Predmetom je nový spôsob výpočtu odmeny znalcov v konaní pred štátnymi orgánmi.

Podporujeme hromadnú pripomienku a súvisiacu petíciu Slovenskej komory odhadcov hodnoty majetku a znalcov k návrhu novelizácie na https://www.mojapeticia.sk/campaign/hromadna-pripomienka-k-novele-vyhlasky-c.-491-2004-z.z.-(slov-lex:-lp-2023-525)/24f86e45-a346-4eea-9d97-52edd831938f?idU=3